حس من ...

 

 تمام وجودم خلاصه شده در دو چشم و دو گوش 

که ببینم که بشنوم ...

 هر چه می بینم  قصه ی درد است و هر چه می شنوم آلوده به زخم ...

چه بی رحم است این حس و حال و چقدر توان فرسا احوال مردمان 

آرزو ها همه حسرت و حسرت ها گاه کینه و گاه  انتقام  .

می ترسم از این روزگار ..

می ترسم ...

 

/ 0 نظر / 13 بازدید