آخرین قدم ....

 

همیشه ی خدا وقتی تصور می کنی به مقصد رسیده ای ..

که وقت آسودن است و دیگر خیالت نیست ...

تازه می فهمی ؛ گامی دیگر باید برداشت ...

گامی نهفته در نهان خانه ی  قلب ات...

این گام  آخر؛ عین جان کندن است...

سخت اما باید ...

برای آخرین بار و آخرین نَفَس

 

/ 0 نظر / 16 بازدید