اثبات مردانگی ...

 

می گفت شکار چی قابلی هست . خاطرات زیادی دارد . این کار را هم تفریح می دانست و هم دلیلی برای اثبات مردانگی اش و عجیب هم افتخار می کرد 

 پرسیدم واقعا برای اثبات مردانگی لازم است تا حیوانی را هدف  گرفت ؟ این که بیشتر نشان از جنون آدمی دارد تا مردانگی؟

 گفت  چرا جنون خانوم ... مرد باید از این دست تجربه ها داشته باشد 

گفتم پس چگونه است که وقتی حیوانی به آدمی حمله می کند به بدترین شکل ممکن  در باره اش حرف می زنید و کسی نمی گوید برای تمرین  یا اثبات مردانگی اش لازم است ؟

 گفتم این حس و حالی که گفتی هیچ ربطی به مردانگی و اثبات آن ندارد . شما فقط به نرینگی ات می نازی و خلق و خوی حیوانی ات؛ که دوست داری  حیوان زبان بسته ای شکارت باشد .

 گفتم شما قاتلی... کشتن یک موجود زنده برای تفریح جنایت بزرگی است و متاسفم که هیچ نمی فهمی  و هیچ دادگاهی نیست که مجازاتت کند . حیف 

 هیچ نگفت . فقط نگاهم کرد . حس کردم  قاتل که خطابش کردم  یکه خورد . امید که تلنگری باشد . امید ....

/ 0 نظر / 70 بازدید