حرف دل...

 

همه کم و بیش روزنامه ای دست گرفته ایم .... 

دیده ایم و خوانده ایم.. صفحات ورزشی؛اقتصادی ؛سیاسی؛حوادث و حتی نیازمندی های  آن را ...

میان این صفحات از همه کس و همه چیز نوشته اند می دانم ؛اما یکی پیدا شود و به من بگوید...

ورای تمام این خبر ها کجای این صفحات و کدام ستون این روزنامه ها  می شود حرف دل را گنجاند و از نیاز اش  نوشت؟ شده حتی یک خط . کدام صفحه؟ 

/ 0 نظر / 19 بازدید