تجربه به چه قیمتی ...

 

کاش میشد...

از تجاربی  گفت که بی استاد؛ بی کتاب و به صرف معاشقه با این روزگار لعنتی کسب کردیم ...

که گاه ما را تا مرز جنون و گاه تا اوج فلاکت کشانده .کاش میشد  بگوییم بلند بلند بی هیچ ترسی. در واقع آیینه ی عبرتی باشیم .

می دانم شنیدن تجارب دیگران چندان کار ساز نیست و این موجود دو پا مغرور تر از این حرف ها؛ که به صرف شنیده هایش از انجام فعلی حَضَر کند .

من یکی اعتراف می کنم تجربه هایی تلخ و گزنده داشته ام که امیدوارم هیچ کس تا دنیا هست و هستیم گرفتارش نشود .

کاش چنین موقعیتی فراهم می شد تا امثال من؛ بی که قضاوت شوند بگویند و دیگران بشنوند . کاش ...

/ 0 نظر / 13 بازدید