یک سبد حرف...

 

یه سبد " حرف کال "  روی دستم مانده . نمی دانم چه  کنم  با یک مشت حرف نارس 

می خوام  همین شکلی بمانند . " کالِ کال ".  برسند که چه ؟ همان بهتر رهایشان کنم؛ رها .

بس است دیگر ؛ این همه سردی و رخوت و نفرتی که به جان تک تکمان افتاده .

آخ که چقدر دور شد ه ایم از لمس و باور حس بودن و زیستن و دوست داشتن .حیف

 

/ 0 نظر / 12 بازدید