حس من ...

 

"" زندگی واقعی در شکم کوسه ها آغاز می شود  ""

 

امروز مدام این جمله را تکرار می کنم بی که حتی دلم بخواهد .

حتی یادم نیست این جمله را کجا و کی خوانده ام...

هر چه هست حس مبهمی میهمان دلم کرده  و کمی ترس .

آنقدر تکرار کردم که ملکه ی ذهنم شده...

خدا نکند راه به دلم باز کند . خدا نکند 

دوست دارم هنوز حس کنم انسانم . انسان .....

/ 0 نظر / 13 بازدید