نویسنده: فرحناز
تاریخ: ۱۳٩۱/٩/۸

 

خودم به خودم نهیب زدم و گفتم ...

 اگر دوباره قلم من هوس عاشقی  میکرد چه هاا که مینوشتم  من.

از شما چه پنهان  خیالش را که مزه میکنم عجیب شیرین  هم میزند . فکر کن "" معاشقه ی  قلم و دل و دست  من " 

هوس کرده ایم ناجور . باید که اراده کنیم ؛ شاید همین امشب از خود راضینیشخند


  • خرید بک لینک | بک لینک