» حس من ... :: ۱۳٩٥/۳/۳۱
» حس من ... :: ۱۳٩٥/۱/۱٤
» خداحافظ ... :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٩
» من و آینه :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۳
» حس من ... :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٠
» حس من .. :: ۱۳٩٤/۱۱/٤
» حس من ... :: ۱۳٩٤/۱۱/٢
» حس من .. :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
» حس من... :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٤
» سخت است باور اش اما ... :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۳
» یادمان رفته ... :: ۱۳٩٤/٩/٤
» معجزه... :: ۱۳٩٤/۸/٢۸
» زندگی ... :: ۱۳٩٤/۸/٢٧
» گاهی ... :: ۱۳٩٤/۸/٢٢
» حس من ... :: ۱۳٩٤/۸/٢٢
» این روزها... :: ۱۳٩٤/۸/٢٠
» عادت... :: ۱۳٩٤/۸/۱۸
» ادامه یعنی ... :: ۱۳٩٤/۸/۱۸
» غروب و... :: ۱۳٩٤/۸/۱٧
» آرامش ... :: ۱۳٩٤/۸/۱٦
» حس من... :: ۱۳٩٤/۸/۱٥
» دلم... :: ۱۳٩٤/۸/۱٤
» حس من ... :: ۱۳٩٤/۸/۱۳
» روح عاصی من .. :: ۱۳٩٤/۸/۱۳
» ... :: ۱۳٩٤/۸/۱۳
» انتظار... :: ۱۳٩٤/۸/۱۳
» حس من ... :: ۱۳٩٤/۸/۱٢
» حس من ... :: ۱۳٩٤/۸/٧
» پاییز ... :: ۱۳٩٤/٦/٢۸
» حس من ... :: ۱۳٩٤/٦/٢٢
» حس من .. :: ۱۳٩٤/٦/٩
» گذشت اما ... :: ۱۳٩٤/٦/۳
» حس من :: ۱۳٩٤/٥/۱٤
» حس من ... :: ۱۳٩٤/٥/۱۱
» حس من .. :: ۱۳٩٤/٥/۸
» حیران... :: ۱۳٩٤/٥/٧
» از دست رفته... :: ۱۳٩٤/٥/٢
» حس من :: ۱۳٩٤/٤/٢٩
» آخر... :: ۱۳٩٤/٤/۸
» !! :: ۱۳٩٤/۱/۱٧
» مادرانه ... :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۸
» خودم جانم را آرزوست ... :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٤
» این روز های سرد ... :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۳
» روزمرگی ... :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٢
» پلی که هست و نیست ... :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٩
» ... :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٩
» حرفی از جنس احساس ... :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۸
» به کجا آمده ام... :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٥
» حس من ... :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۳
» وای از این... :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٢
» ... :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۱
» بافتنی از جنس ... :: ۱۳٩۳/۱٠/۸
» درد و دل شاید .. :: ۱۳٩۳/۱٠/۸
» سکوت .... :: ۱۳٩۳/۱٠/٧
» اندر احوالات این روز های ما... :: ۱۳٩۳/۱٠/٦
» ... :: ۱۳٩۳/۱٠/٤
» عهدی که بستم و ... :: ۱۳٩۳/۱٠/٢
» خودم و... :: ۱۳٩۳/٩/٢٥
» حس من ... :: ۱۳٩۳/٩/٢٥
» انتظار ... :: ۱۳٩۳/٩/۱۸
» سرگذشت یا در گشت ؟؟؟ :: ۱۳٩۳/٩/٢
» گاهی.... :: ۱۳٩۳/۸/٢٦
» آرزوی محال .... :: ۱۳٩۳/۸/٢٥
» عهد من .. :: ۱۳٩۳/۸/٢۳
» ... :: ۱۳٩۳/۸/٢۱
» من و سایه ... :: ۱۳٩۳/۸/۱٩
» ... :: ۱۳٩۳/۸/۱٩
» ... :: ۱۳٩۳/۸/۱٧
» پاییز و محرم و ... :: ۱۳٩۳/۸/٥
» ... :: ۱۳٩۳/۸/۱
» من و آینه... :: ۱۳٩۳/٧/٢٦
» از هر دری سخنی و ... :: ۱۳٩۳/٧/۱٤
» تا به کی؟... :: ۱۳٩۳/٧/٤
» زندگی... :: ۱۳٩۳/٦/٢٩
» اشک های آدمی و ... :: ۱۳٩۳/٦/٢۳
» من و آیینه ... :: ۱۳٩۳/٦/٢٠
» تصور ادمی ... :: ۱۳٩۳/٦/۸
» عادت ... :: ۱۳٩۳/٦/۸
» تباه شده ام ... :: ۱۳٩۳/٦/٥
» من و آیینه ... :: ۱۳٩۳/٥/٢۳
» آخرین قدم .... :: ۱۳٩۳/٥/٢٢
» حس من .. :: ۱۳٩۳/٥/۱٥
» گمگشتگی ... :: ۱۳٩۳/٥/۱٤
» حرف دل... :: ۱۳٩۳/٥/۱٢
» گاهی .... :: ۱۳٩۳/٥/٩
» تجربه به چه قیمتی ... :: ۱۳٩۳/٥/٤
» اعتیاد ... :: ۱۳٩۳/٤/٢۸
» ... :: ۱۳٩۳/٤/٢۳
» یادمان باشد... :: ۱۳٩۳/٤/۱٧
» امیدوارم... :: ۱۳٩۳/٤/۱٧
» ساحل و دریا ... :: ۱۳٩۳/٤/٦
» حس من... :: ۱۳٩۳/٤/٦
» بارون و.... :: ۱۳٩۳/٤/٦
» به چه قیمتی ... :: ۱۳٩۳/٤/٤
» انجماد فصل ها ... :: ۱۳٩۳/٤/٤
» صفر ... :: ۱۳٩۳/٤/٢
» ابراز یعنی همین .... :: ۱۳٩۳/۳/٢٩
» حقیقت... :: ۱۳٩۳/۳/٢٦
» بوسه های بارانی... :: ۱۳٩۳/۳/۱٦
» اثبات مردانگی ... :: ۱۳٩۳/۳/۱٤
» من و آیینه ... :: ۱۳٩۳/۳/۱٢
» حس من ... :: ۱۳٩۳/۳/۱۱
» حس من ... :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» دیدنی تر .... :: ۱۳٩۳/۳/٩
» حس جنون ... :: ۱۳٩۳/۳/۸
» حس من ... :: ۱۳٩۳/۳/٥
» باور... :: ۱۳٩۳/۳/٤
» ناکامی ... :: ۱۳٩۳/۳/٤
» وای از این عمر ... :: ۱۳٩۳/۳/۱
» عنکبوتی به جای قفس .. :: ۱۳٩۳/۳/۱
» و اما عشق... :: ۱۳٩۳/٢/۳۱
» گذشت زمان .... :: ۱۳٩۳/٢/٢٧
» و اما عشق ..... :: ۱۳٩۳/٢/۱٩
» بازنشستگی زنان ... :: ۱۳٩۳/٢/۱٥
» چرا خر نمی شوم ..... :: ۱۳٩۳/٢/۱۳
» حواست هست .... :: ۱۳٩۳/٢/۱۳
» من و دلکم ... :: ۱۳٩۳/٢/۱٢
» خر درون ... :: ۱۳٩۳/٢/۱٢
» حس من ... :: ۱۳٩۳/٢/۱٠
» تو خود حدیث مفصل بخوان ... :: ۱۳٩۳/٢/٧
» حس من ... :: ۱۳٩۳/٢/٧
» گربه ی من ... :: ۱۳٩۳/٢/٦
» زنانگی ... :: ۱۳٩۳/٢/٤
» دوستی ... :: ۱۳٩۳/٢/٤
» شرط باخت ... :: ۱۳٩۳/٢/٢
» به بهانه ی روز زن ... :: ۱۳٩۳/۱/۳٠
» تبانی عقل و عشق... :: ۱۳٩۳/۱/٢۸
» کوتاه اما ... :: ۱۳٩۳/۱/٢٤
» لعنت ... :: ۱۳٩۳/۱/٢٤
» ... :: ۱۳٩۳/۱/٢۳
» دوستان مجازی ... :: ۱۳٩۳/۱/٢٢
» سال اسب ... :: ۱۳٩۳/۱/٢٢
» حس من ... :: ۱۳٩۳/۱/٢٠
» چه خوب که گذشت ... :: ۱۳٩۳/۱/٢٠
» حس من ... :: ۱۳٩۳/۱/۱۸
» یک سبد حرف... :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
» حس من ... :: ۱۳٩۳/۱/۱٥
» حس من ... :: ۱۳٩۳/۱/۱٤
» یاس من ... :: ۱۳٩۳/۱/۱۳
» ... :: ۱۳٩۳/۱/۱٠
» ... :: ۱۳٩۳/۱/٦
» شروعی تکراری ... :: ۱۳٩۳/۱/٤
» حس من ... :: ۱۳٩۳/۱/٤
» حس من ... :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» هفت سین من ... :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
» .... :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» من و آینه .. :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
» حس من ... :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
» حس من ... :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
» حس من ... :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
» سلول انفرادی ... :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٢
» حس من ... :: ۱۳٩٢/۱٢/٩
» من و دلکم ... :: ۱۳٩٢/۱٢/٦
» حس من ... :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» دنیای بی بوسه ... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
» به بهانه ی ولنتاین ... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
» سمفونی زندگان ... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» آدم های خاص ... :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
» این روز ها... :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٤
» و اما عشق... :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
» من و ساقی ... :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
» عمق فاجعه... :: ۱۳٩٢/۱۱/٩
» اینجا زمین است ...! :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» دود می کنیم دود... :: ۱۳٩٢/۱۱/٤
» سرنوشت ... :: ۱۳٩٢/۱۱/٤
» ... :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» حس من ... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» ... :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» ... :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
» کلاس آشپزی ... :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» باید رفت.... :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» در وجود هر زن .. :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
» تکرار در تکرار ... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
» حس من ... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» ۱۳٩٢/۱٠/۱٥ :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» حس من ... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» از هر دری سخنی ... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» غربت وطن ... :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» حس من ... :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» بخوان مرا ... :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» کلاغ پر یا ... :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» من و دلکم ... :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» من و آینه ... :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
» این روز های سرد ... :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
» مترسک ... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» دانه های تسبیح عمر من ... :: ۱۳٩٢/٩/٢٧
» ... :: ۱۳٩٢/٩/٢٧
» پیله های بی پروانه ی سرنوشت ما ... :: ۱۳٩٢/٩/٢٤
» حواسم هست حواست هست؟ :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» دیوانگی زین بیشتر ؟ !! :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
» نوستالوژی عقرب ... :: ۱۳٩٢/٩/۱٦
» ماه من ... :: ۱۳٩٢/٩/۱٥
» پاییز من ... :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» نهایت عشق ... :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» از گذشته تا امروز ... :: ۱۳٩٢/٩/۱٠
» دلقکیم همه ... :: ۱۳٩٢/٩/٩
» رمز ماندگاری ... :: ۱۳٩٢/٩/۸
» کمای موقت ... :: ۱۳٩٢/٩/٤
» رفتار فرانسوی ها، سوژه تمسخر ... :: ۱۳٩٢/٩/٢
» گپ و گفتی دوستانه ... :: ۱۳٩٢/۸/۱
» حس من ... :: ۱۳٩٢/٧/٢٦
» زن و .... :: ۱۳٩٢/٧/٢٦
» من و آیینه .. :: ۱۳٩٢/٧/٢٤
» تصمیم ... :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» از پیله تا ... :: ۱۳٩٢/٧/۱۸
» چشم دل ... :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
» رقص دل ... :: ۱۳٩٢/٧/۱۳
» عصیان ... :: ۱۳٩٢/٧/۱٢
» شاه کلید ... :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» بازی من و سکه ... :: ۱۳٩٢/٧/۸
» آدمک آخر دنیاست بخند ... :: ۱۳٩٢/٧/٥
» بید یا مجنون ؟.... :: ۱۳٩٢/٧/۳
» نیمه ی خالی یا پر لیوان ... :: ۱۳٩٢/٧/٢
» پاییز من سلام ... :: ۱۳٩٢/٦/۳۱
» زندگی از جنس چمدانی ... :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» حس من ... :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» آرزو یا شایستگی ؟ :: ۱۳٩٢/٦/٢٤
» تقدیر است و محتوم ... :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» به خاطر دلکم ... :: ۱۳٩٢/٦/٢٢
» تا که خورد ... :: ۱۳٩٢/٦/٢۱
» حس من ... :: ۱۳٩٢/٦/٢٠
» قصه ی شب ... :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» ... :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» هستم اگر می روم ؛گر نروم نیستم ... :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» ظلمت سرا یا ظلمت سزا...؟!؟ :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» تجسمی از خدا ... :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» کمی اعتراف و یه سوال ... :: ۱۳٩٢/٦/۱٦
» تاب تاب عباسی ... :: ۱۳٩٢/٦/۱٦
» زمان لعنتی .. :: ۱۳٩٢/٦/۱٥
» ازدواج یعنی .... :: ۱۳٩٢/٦/۱٥
» بابا آب داد!! نان داد !! مادر عشق .... :: ۱۳٩٢/٦/۱٤
» دست در دست هم ... :: ۱۳٩٢/٦/۱٤
» من و آتش و دل ... :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
» قاب طلایی چشم ... :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» معصومیت از دست رفته ... :: ۱۳٩٢/٦/۱۱
» از هر دری سخنی ... :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» دفترچه هایی از جنس دل... :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» یک تانگوی دو نفره ... :: ۱۳٩٢/٦/٩
» یادمان باشد ... :: ۱۳٩٢/٦/۸
» جایز الخطا...!!! :: ۱۳٩٢/٦/۸
» یاد بگیریم ... :: ۱۳٩٢/٦/٧
» طنز تلخ ... :: ۱۳٩٢/٦/٥
» فرض کنیم ... :: ۱۳٩٢/٦/٥
» تاریخ انقضا .. :: ۱۳٩٢/٦/٤
» ساری گلین ( عروس طلایی ) :: ۱۳٩٢/٦/۳
» روزای سگی ... :: ۱۳٩٢/٦/۳
» ؟؟؟!!! :: ۱۳٩٢/٦/٢
» جاده ... :: ۱۳٩٢/٦/۱
» من و تو و تنهایی و خدا ... :: ۱۳٩٢/٥/۳۱
» همسفر ... :: ۱۳٩٢/٥/۳٠
» من و بازی با کلمات ... :: ۱۳٩٢/٥/٢٩
» سنگ پای قزوین ... :: ۱۳٩٢/٥/٢٩
» این روز ها ... :: ۱۳٩٢/٥/٢٩
» حس من ... :: ۱۳٩٢/٥/٢۸
» آفتی به نام شک ... :: ۱۳٩٢/٥/٢۸
» خودم تنها .. تنها دلم ... :: ۱۳٩٢/٥/٢٧
» مقصد ... :: ۱۳٩٢/٥/٢٦
» کلمه ی خاموش ... :: ۱۳٩٢/٥/٢٥
» معاشقه ... :: ۱۳٩٢/٥/٢٥
» گپ و گفت ... :: ۱۳٩٢/٥/٢٤
» هوس شعر ... :: ۱۳٩٢/٥/٢٤
» یکی بود یکی نبود ... :: ۱۳٩٢/٥/٢۳
» تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف ... :: ۱۳٩٢/٥/٢۳
» واژه ای نو ... :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» اغما یا کما خاطرات ... :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» مدیتیشن ... :: ۱۳٩٢/٥/٢٠
» انسانم آرزوست ... :: ۱۳٩٢/٥/۱٩
» .... :: ۱۳٩٢/٥/۱٩
» مستی ... :: ۱۳٩٢/٥/۱۸
» یاد ... :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» آیینه و ... :: ۱۳٩٢/٥/۱٦
» اندر احوالت این روز های من ... :: ۱۳٩٢/٥/۱٦
» حس من ... :: ۱۳٩٢/٥/۱٥
» دیالوگ من ... :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» رسیدن به آرامش ... :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» کدام تساوی ؟ :: ۱۳٩٢/٥/۱٢
» مراسم تحلیف ... :: ۱۳٩٢/٥/۱۱
» و اما زن ... :: ۱۳٩٢/٥/۱۱
» ... :: ۱۳٩٢/٥/۱۱
» راز داری :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» نشانه ی اعتماد ... :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» اینجا زمین است ... :: ۱۳٩٢/٥/٩
» گرگ نمایی ... :: ۱۳٩٢/٥/٩
» یک سال یعنی 365 روز نه؟ :: ۱۳٩٢/٥/٩
» عین کلاغ زاغی ا... :: ۱۳٩٢/٥/۸
» رفت و ما تا ابد جا مانده ایم :: ۱۳٩٢/٥/٧
» دو راهی ... :: ۱۳٩٢/٥/٦
» کجاست مردی و کجاست مرد ؟ :: ۱۳٩٢/٥/٦
» ز گهواره تا گور و اینا ... :: ۱۳٩٢/٥/٦
» گپ و گفتی با ... :: ۱۳٩٢/٥/٥
» گفت و ... :: ۱۳٩٢/٥/٢
» عنوان نمیخواهد ... :: ۱۳٩٢/٥/۱
» در قید غمم خاطر آزاد کجایی... :: ۱۳٩٢/٥/۱
» گفتند اما ... :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» سرابی و همین .. :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» من و من .... :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
» و اما عشق .. :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
» تعریف سیاست ... :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
» کوتاه اما ... :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
» من و ... :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
» کوتاهی و ... :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
» حس من ... :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» یه اتفاق ... :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» تو خود حدیث مفصل بخوان .... :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» مدارا یا مداوا یا ... :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» فرهنگ سازی ... :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» وفا داری... :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» حس من ... :: ۱۳٩٢/٤/٢۱
» ... :: ۱۳٩٢/٤/٢۱
» پینوکیو و من ... :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» عصبانی ام ... :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» من و دلکم و ... :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» من و خدا و باز من ... :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» گفتم و گفت ..... :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» سفری از جنس دل شاید :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» مفهوم زندگی شاید ... :: ۱۳٩٢/٤/۱٦
» قصه مرد زشت و .... :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
» زنگ تفریح .... :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
» گردشی و .... :: ۱۳٩٢/٤/۱٤
» تااااا دوباره ای شاید .... :: ۱۳٩٢/٤/٤
» من و .... :: ۱۳٩٢/٤/۳
» به بهانه ی نیمه ی شعبان ... :: ۱۳٩٢/٤/٢
» تابستان ... :: ۱۳٩٢/٤/٢
» بازم آینه بازم خاطره .. :: ۱۳٩٢/٤/۱
» به یاد نیمه ی گمشده ی من .. :: ۱۳٩٢/۳/۳٠
» ... :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» حس این روز های من ... :: ۱۳٩٢/۳/٢٦
» با توام ... :: ۱۳٩٢/۳/٢۳
» و اما.... :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» زندگی خصوصی ... :: ۱۳٩٢/۳/۱٩
» ... :: ۱۳٩٢/۳/۱٩
» یادی و خاطره ای .... :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
» گاهی ... :: ۱۳٩٢/۳/۱٧
» ... :: ۱۳٩٢/۳/۱٧
» ... :: ۱۳٩٢/۳/۱٦
» رفیق روز های خوب.. :: ۱۳٩٢/۳/۱٥
» زنانگی ... :: ۱۳٩٢/۳/۱٤
» حس من ... :: ۱۳٩٢/۳/۱۳
» .... :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» حس من ... :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» توجه .... :: ۱۳٩٢/۳/۱۱
» رسید روزی که .... :: ۱۳٩٢/۳/۱۱
» جفت شش .. :: ۱۳٩٢/۳/۱٠
» گوژپشت نتردام .. :: ۱۳٩٢/۳/٩
» ... :: ۱۳٩٢/۳/٩
» حس من ... :: ۱۳٩٢/۳/۸
» زندگی یعنی... :: ۱۳٩٢/۳/٧
» هنوز هم .... :: ۱۳٩٢/۳/٦
» حس من ... :: ۱۳٩٢/۳/٤
» تاااا دوباره ای ... :: ۱۳٩٢/٢/٢٩
» امروز و.... :: ۱۳٩٢/٢/٢۸
» آنیما و آنیموس :: ۱۳٩٢/٢/٢۸
» هر از گاهی باید که رفت ... :: ۱۳٩٢/٢/٢٦
» حس من .... :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
» میترسم خیلی ... :: ۱۳٩٢/٢/٢٤
» یادمان باشد .... :: ۱۳٩٢/٢/٢۳
» امروز و .... :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
» هیچ و همه و باز هم هیچ در هیچ ... :: ۱۳٩٢/٢/٢۱
» خاطرات ... :: ۱۳٩٢/٢/٢٠
» می نویسم اما .... :: ۱۳٩٢/٢/٢٠
» حس من ... :: ۱۳٩٢/٢/۱٩
» و امااااا.... :: ۱۳٩٢/٢/۱٩
» محصول وبگردی ... :: ۱۳٩٢/٢/۱٧
» خر مگس ... :: ۱۳٩٢/٢/۱٧
» رشک برم کاش قبا بودمی ؟! :: ۱۳٩٢/٢/۱٦
» حس من ... :: ۱۳٩٢/٢/۱٥
» بودن یا نبودن ... :: ۱۳٩٢/٢/۱٤
» کوچه های قدیمی .... :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» روز مادر ... :: ۱۳٩٢/٢/۱٠
» حس من ... :: ۱۳٩٢/٢/٩
» من و .... :: ۱۳٩٢/٢/٥
» حکایت مرغ عشق های امروزی ... :: ۱۳٩٢/٢/۳
» باز باران ... :: ۱۳٩٢/۱/۳۱
» زلزله و وصف حال ما ... :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» خواست من ... :: ۱۳٩٢/۱/٢۸
» حس من ... :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
» باز از آیینه .. :: ۱۳٩٢/۱/۱٩
» زندگی ... :: ۱۳٩٢/۱/۱٩
» من و .... :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» من و .... :: ۱۳٩٢/۱/۱٧
» واقعا که ..... :: ۱۳٩٢/۱/۱٥
» دیدن شکوفه های بهاری و یادی از گذشته ... :: ۱۳٩٢/۱/۱۳
» من و آیینه ... :: ۱۳٩٢/۱/۸
» حس من ... :: ۱۳٩٢/۱/٧
» خواستن همیشه هم توانستن نیست .. :: ۱۳٩٢/۱/٥
» من و... :: ۱۳٩٢/۱/٤
» عید آمد .... :: ۱۳٩۱/۱٢/۳٠
» مسافر لحظه ها ... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٥
» استاتوس یا شعار فردی ... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۳
» چهار شنبه سوری من و ... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
» کف دست ... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
» من و دلکم .... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
» جنس زنانه ... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
» .... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٢
» زنگ تفریح ... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٠
» چراااااااااااااااااااا؟؟؟؟ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٠
» غروبم ؛ سکوتم؛ گمم ؛ بی قرارم ... :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» اهل معامله ایم ولی ... :: ۱۳٩۱/۱٢/۸
» دیوانگی زین بیشتر .... :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» مهمون ناخونده ... :: ۱۳٩۱/۱٢/٦
» حس من ... :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» بازی های دوست داشتنی .... :: ۱۳٩۱/۱٢/۳
» قرارمان نبود با خودم و خودت ولی .... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» از راه رسید ... :: ۱۳٩۱/۱۱/۳٠
» گفت و نشنید ... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» پنجره و دیوار ... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
» من و .... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
» من و تو و خدا ... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» به بهانه ی ولنتاین ... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
» حس من ... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
» جان رابطه .. :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» من و شب و .... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» واقعا که ... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٩
» حس من ... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» حس من .... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٤
» زنگ تفریح ... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۳
» زن و ... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۳
» خواستن ... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» حس من ... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٠
» گفتگو ... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٠
» عشقی برای تمام عمر ... :: ۱۳٩۱/۱۱/٩
» گفت و شنید ... :: ۱۳٩۱/۱۱/۸
» زنگ تفریح .. :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» دفترچه ی خاطرات ... :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» من و بزرگ راهی و قاصدکی و .... :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» آدمیزاد است و .... :: ۱۳٩۱/۱۱/٥
» من و آینه .. :: ۱۳٩۱/۱۱/٥
» جادوی کلمات ... :: ۱۳٩۱/۱۱/٤
» امروز ... :: ۱۳٩۱/۱۱/٤
» حس من ... :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» زنگ تفریح ... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» من همانم ... :: ۱۳٩۱/۱٠/۳٠
» زر می زنیم ... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» تولد دوباره ... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» این روز ها ... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» ثبت نام از متقاضیان سفر بی باز گشت به مریخ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» من و ... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» هرزه چشم... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» دانه دانه برف ... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» به کجا چنین شتابان ... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
» لذت یا ذلت ... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
» یادش بخیر.. :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۱
» حکمت نصف بودن دیه ی زنان :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۱
» عروسک بازی ... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» آموختند و اموختیم ولی ناتمام ... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» حواس ما ... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» بودن و دیدن و خواستن ... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» من و خدا و آفتاب ... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» ... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» زنگ تفریح ... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
» من و دلکم ... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
» نجابت آدمی ... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٤
» تفاوت زن و مرد ... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٤
» توان ناتوان من ... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» زنگ تفریح ... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» این روز های من ... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» خیانت ... :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» یه توصیه ... :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» به کجا چنین شتابان / :: ۱۳٩۱/۱٠/٥
» زنگ تفریح .. :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» این روز های من ... :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» تعریف رابطه های امروزی .. :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
» آرزویی شاید دست نیافتنی .. :: ۱۳٩۱/۱٠/۱
» پایان دنیا ... :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» من و پدر و ... :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» خلاص شدم ... :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» یلدای عمر من ... :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» بعضی بغض ها ... :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» اولین برف و ... :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» طلا و مس ... :: ۱۳٩۱/٩/٢٤
» من و آیینه... :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» نسیان مردانه ی ما ... :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» حس من ... :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» اعداد لعنتی ... :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» خاطرات و .. :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» غیر مجاز ترین ها ... :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» کمی تا قسمتی شوخی و جدی :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» جوان امروز و دیروز .. :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» اشک و ... :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» درس زندگی ... :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» محصول وبگردی ... :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» روحت شاد ... :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» یه سری تابلو ... :: ۱۳٩۱/٩/۱٠
» حس من ... :: ۱۳٩۱/٩/۱٠
» حس من ... :: ۱۳٩۱/٩/٩
» نشد که بنویسم از عشق ... :: ۱۳٩۱/٩/۸
» هوس ... :: ۱۳٩۱/٩/۸
» امن یا امنیت ... :: ۱۳٩۱/٩/٥
» گذشته تاا امروز ... :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» پول یا شرف :: ۱۳٩۱/۸/٢٦
» حس من ... :: ۱۳٩۱/۸/٢٦
» یه وقتایی... :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» کوچه ی علی چپ... :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» حس من ... :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
» این روز ها ... :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» امروز من ... :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» من و ... :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» روح طلایی زندگی ... :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» امروز من ... :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» تازگی نداشت ولی ... :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» من و ... :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
» طنز خرکی ... :: ۱۳٩۱/۸/۱٢
» امشب.. :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» باور من ... :: ۱۳٩۱/۸/۸
» این همه تبعیض تا به کی..... :: ۱۳٩۱/۸/٦
» ... :: ۱۳٩۱/۸/٥
» حس من ... :: ۱۳٩۱/۸/٢
» این روز های من ... :: ۱۳٩۱/۸/۱
» حس من ... :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» حس من .. :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» من و آیینه .. :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» حس من ... :: ۱۳٩۱/٧/٢۳
» تصویر و تصور ... :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
» نقاب تازه اما همیشگی من ... :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
» من و ... :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» این روز ها .. :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» من و آیینه ... :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» من و ... :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» ۱۳٩۱/٧/۱٧ :: ۱۳٩۱/٧/۱٧
» آدم های این دنیا و این روز ها ... :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» این روز های من ... :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» من و ادمک ... :: ۱۳٩۱/٧/۱٠
» غروب و .. :: ۱۳٩۱/٧/٩
» آخرین روز .... :: ۱۳٩۱/٧/٩
» قول و ... :: ۱۳٩۱/٧/٧
» گاهی ... :: ۱۳٩۱/٧/٦
» حس من ... :: ۱۳٩۱/٧/۳
» نگاه من ... :: ۱۳٩۱/٧/٢
» ... :: ۱۳٩۱/٧/۱
» پاییز ... :: ۱۳٩۱/٦/۳۱
» دوستان نتی ... :: ۱۳٩۱/٦/۳٠
» من و ... :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
» این منم ام ... :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
» جکی برای تمام عمر ... :: ۱۳٩۱/٦/٢۸
» حس من ... :: ۱۳٩۱/٦/٢٧
» حس من ... :: ۱۳٩۱/٦/٢٧
» حاصل وبگردی .. :: ۱۳٩۱/٦/٢٧
» من و... :: ۱۳٩۱/٦/٢٦
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳٩۱/٦/٢٦
  • خرید بک لینک | بک لینک